K.V.K.K

Sena Global Otelcilik Ticaret A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ 

POLİTİKASI BÖLÜM 1 – GİRİŞ 

1.1. GİRİŞ
Kişisel verilerin korunması Sena Global Otelcilik Ticaret A.Ş.’nin (“Şirket”) en önemli öncelikleri arasındadır. İş bu Sena Global Otelcilik Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) çerçevesinde Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler ve Şirketimizin veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler açıklanmakta ve böylelikle Şirketimiz, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır. Bu kapsamdaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile kişisel verileriniz iş bu Politika kapsamında işlenmekte ve korunmaktadır. 

Çalışanlarımızın kişisel verilerinin korunmasına ilişkin Şirketimizin yürüttüğü faaliyetler ise, bu Politikadaki esaslarla paralel olarak kaleme alınan BERRY HOTELS Çalışanları Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası altında yönetilmektedir. 

1.2. KAPSAM 

Bu Politika, Şirketimiz çalışanları haricindeki kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir. Söz konusu kişisel veri sahiplerine ilişkin detaylı bilgilere iş bu Politikanın EK 2 (“EK 2- Kişisel Veri Sahipleri”) dokümanından ulaşılması mümkündür. 

1.3. POLİTİKANIN VE İLGİLİ MEVZUATIN UYGULANMASI 

Kişisel verilerin islenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Şirketimiz yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir. Politika, ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kuralları Şirket uygulamaları kapsamında somutlaştırılarak düzenlemektedir. 

1.4. POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ 

Şirketimiz tarafından düzenlenen bu Politika 01.04.2023 tarihlidir. Politikanın tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politikanın yürürlük tarihi güncellenecektir. Politika Şirketimizin internet sitesinde (www.berryhotels.com.tr) yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur. 

BÖLÜM 2 – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR 

2.1. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI 

Şirketimiz, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, korunacak verinin niteliğine göre gerekli tedbirlerini almaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yayımlanmış̧ olan rehberlere uygun olarak gerekli güvenlik düzeyini sağlamağa yönelik idari tedbirleri almakta ve denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

2.2. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

Hassasiyet arz eden kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle Kanun kapsamında özel önem atfedilmiştir. Bu “özel nitelikli” kişisel veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. 

Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve Şirketimiz bünyesinde gerekli denetimler sağlamaktadır. 

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politikanın 3.3. bölümünde yer verilmiştir. 

2.3. İŞ BİRİMLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KONUSUNDA FARKINDALIKLARININ ARTTIRILMASI VE DENETİMİ 

Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın arttırılması için iş birimlerine gerekli eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır. 

Şirketimiz mevcut çalışanlarının ve bünyesine yeni dâhil olan çalışanların kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığının oluşması için gerekli sistemler kurmakta, konuya ilişkin ihtiyaç duyulması halinde danışmanlar ile çalışmaktadır. Bu doğrultuda Şirketimiz, ilgili eğitimlere, seminerlere ve bilgilendirme oturumlarına yapılan katılımlar değerlendirmekte olup ilgili mevzuatın güncellenmesine paralel olarak yeni eğitimler düzenlemektedir. 

 1. BÖLÜM 3 – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR HUSUSLAR 

1.1. 

KİŞİSEL VERİLERİN MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN İLKELERE UYGUN OLARAK İŞLENMESİ

3.1.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme 

Kişisel veriler kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar gelmeyecek şekilde genel güven ve dürüstlük kuralına uygun olarak işlenmektedir. Bu çerçevede, kişisel veriler Şirketimizin iş faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde ve bunlarla sınırlı olarak işlenmektedir. 

3.1.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Şirketimiz kişisel verilerin işlendiği süre boyunca doğru ve güncel olması için gerekli önlemleri almakta ve belirli sürelerle kişisel verilerin doğruluğunun ve güncelliğinin sağlanmasına ilişkin gerekli mekanizmaları kurmaktadır. 

3.1.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme 

Şirketimiz, kişisel verilerin işlenme amaçlarını açıkça ortaya koymakta ve yine iş faaliyetleri doğrultusunda bu faaliyetlerle bağlantılı amaçlar kapsamında işlemektedir. 

3.1.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma 

Şirketimiz kişisel verileri yalnızca iş faaliyetlerinin gerektirdiği nitelikte ve ölçüde toplamakta olup belirlenen amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir. 

3.1.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme 

Şirketimiz, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili yasal mevzuatta öngörülen minimum süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir. 

1.2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI 

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi haricinde kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabileceği gibi birden fazla şart da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilmektedir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde, iş bu Politikanın 3.3. başlığı (“Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi”) içerisinde yer alan şartlar uygulanacaktır. 

(i) Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması 

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri veri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır. 

Aşağıda yer alan kişisel veri işleme şartlarının varlığı durumunda veri sahibinin açık rızasına gerek kalmaksızın kişisel veriler işlenebilecektir. 

(ii) Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi 

Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmekte ise diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde iş bu veri işleme şartının varlığından söz edilebilecektir. 

(iii) Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması 

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. 

(iv) Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması 

Veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde iş bu şart yerine getirilmiş̧ sayılabilecektir. 

(v) Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi 

Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. 

(vi) Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi 

Veri sahibinin, kişisel verisini alenileştirmiş̧ olması halinde ilgili kişisel veriler alenileştirme amacıyla sınırlı olarak işlenebilecektir. 

(vii) Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. 

(viii) Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması 

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. 

1.3. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 

Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politikada belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir: 

(i) 

(ii) 

1.4. 

Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır. 

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır. 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI 

Şirketimiz, Kanun’un 10. maddesine ve ikincil mevzuata uygun olarak kişisel veri sahiplerini kişisel verilerinin veri sorumlusu olarak kim tarafından, hangi amaçlarla işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı ve hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi kapsamında sahip olduğu hakları konusunda bilgilendirmektedir. 

1.5. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

Şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (kamu kurumlarına, tedarikçilere vb.) aktarabilmektedir. Şirketimiz bu doğrultuda Kanun’un 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye işbu Politikanın EK 4 (“EK 4 – Şirketimiz Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları”) dokümanından ulaşılması mümkündür. 

1.5.1. Kişisel Verilerin Aktarılması 

Kişisel veri sahibinin açık rızası olmasa dahi aşağıda belirtilen şartlardan bir ya da birkaçının mevcut olması halinde Şirketimiz tarafından gerekli özen gösterilerek ve Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dahil gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilecektir. 

 • Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin ilgili faaliyetlerin kanunlarda açıkça öngörülmesi, 
 • Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması, 
 • Kişisel verilerin aktarılmasının Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 

 • Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş̧ olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Şirketimiz tarafından aktarılması, 
 • Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının Şirket’in veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, 
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması, 
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması. 

Yukarıdakilere ek olarak kişisel veriler, Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) yukarıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılabilecektir. 

1.5.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması 

Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde aktarılabilecektir: 

(i) Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır. 

(ii) Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır. 

Yukarıdakilere ek olarak kişisel veriler, Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülkelere yukarıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülkelere aktarılabilecektir. 

 1. BÖLÜM 4 – ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU VE İŞLENME AMAÇLARI 

Şirketimiz nezdinde, Kanun’un 10. maddesi ve ikincil mevzuat uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilerek, Şirketimizin kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından en az birine dayalı ve sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Kanun’un 4. maddesinde belirtilen ilkeler olmak üzere Kanun’da belirtilen genel ilkelere uygun bir şekilde kişisel veriler işlenmektedir. İşbu Politika ’da belirtilen amaçlar ve şartlar çerçevesinde, işlenen kişisel veri kategorilerine ve kategoriler hakkında detaylı bilgilere Politikanın EK 3 (“EK 3- Kişisel Veri Kategorileri”) dokümanından ulaşılabilecektir. 

Söz konusu kişisel veri işleme amaçlarına ilişkin detaylı bilgiler Politikanın EK 1’inde (“EK 1- Kişisel Veri İşleme Amaçları”) yer almaktadır. 

 1. BÖLÜM 5 – KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI 

Şirketimiz, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili yasal mevzuatta öngörülen minimum süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir. 

 1. BÖLÜM 6- KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI 6.1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI 

Kişisel veri (1) (2) (3) 

(4) (5) 

(6) 

(7) (8) 

sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:
Kişisel veri işlenip islenmediğini ögrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış̧ işlenmiş̧ olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş̧ olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

6.2. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARINI KULLANMASI 

Kişisel veri sahipleri bölüm 6.1.’de (“Kişisel Veri Sahibinin Hakları”) sayılmış̧ haklarına ilişkin taleplerini Kurul’un belirlemiş̧ olduğu yöntemlerle Şirketimize iletebileceklerdir. 

6.3. ŞİRKETİMİZİN BAŞVURULARA CEVAP VERMESİ 

Şirketimiz, kişisel veri sahibi tarafından yapılacak başvuruları Kanun ve ikincil mevzuata uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır. 

Kişisel veri sahibinin, bölüm 6.1.’de (“Kişisel Veri Sahibinin Hakları”) yer alan haklara ilişkin talebini usule uygun olarak Şirketimize iletmesi durumunda, Şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir. 

EK 1 – Kişisel Veri İşleme Amaçları 

ANA AMAÇLAR (BİRİNCİL) 

ALT AMAÇLAR (İKİNCİL)

Çalışan/Stajyer adayı başvurularının alınmasına ilişkin süreçlerin planlanması veya icrası

Şirketimizin insan kaynakları politikalarının ve süreçlerinin planlanması veya icra edilmesi 

Engelli çalışan adayı başvurularının alınması ve değerlendirilmesi süreçlerinin planlanması veya icrası 

Şirket içi mevcut veya ileride açılabilecek pozisyonlar bakımından çalışan adayı veya stajyer adayı özgeçmiş̧ bilgilerinin değerlendirilmesi 

Başvuruları alınan çalışan/stajyer adaylarının değerlendirilmesi ve gerekli mülakatların yapılmasına ilişkin faaliyetlerin planlanması veya icrası 

Çalışan adayı veya öğrenci/stajyer yerleştirilmesi için gerekli iç/dış iletişim (referans kontrolü vb.) aktivitelerinin planlanması veya icrası 

Şirket faaliyetlerinin Şirket prosedürleri veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması veya icrası 

Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temini faaliyetlerinin planlanması veya icrası 

Şirket güvenlik politikalarına ve prosedürlerine uyumluluk için gerekli faaliyetlerin planlanması veya icrası 

Alt işveren çalışanlarının özlük kayıtlarının oluşturulması, denetimi veya takibi faaliyetlerinin planlanması veya icrası 

İş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken faaliyetlerin planlanması veya icrası 

Acil durum veya olay yönetimi süreçlerinin planlanması veya icrası 

Verilerin doğru, tekil veya güncel olmasının sağlanması 

Resmi kurum veya kuruluşlardan talep edilen bilgi veya belge ile taleplerin sağlanması ve kayıt altına alınması faaliyetlerinin planlanması veya icrası 

Şirketimizin iç/dış denetim, teftiş̧, soruşturma veya kontrol faaliyetlerinin planlanması veya icrası 

Hukuki görüş̧ verilmesine veya hukuk hizmetleri teminine ilişkin faaliyetlerin planlanması veya icrası 

Sözleşmelerin düzenlenmesi, akdedilmesi, revize edilmesi veya sözleşme süreçlerinin takibi 

Şebeke (network) ağı takibi ve yönetimi faaliyetlerinin planlanması veya icrası 

Şirket demirbaşlarının veya kaynaklarının güvenliğinin temini 

Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması veya takibi 

Şirketimizin ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması veya icrası 

Pazarlama faaliyetlerine konu yapılacak kişilerin tüketici davranışı kriterleri doğrultusunda tespiti veya değerlendirilmesi 

Şirketimiz tarafından veya Şirketimiz nam ve hesabına sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması veya icrası 

Kişiye özel pazarlama, reklam, kampanya ve tanıtım aktivitelerinin (veri zenginleştirme, profilleme, segmentasyon, veri analitiği ve benzeri) planlanması veya icrası 

Müşteri kazanım faaliyetlerinin planlanması veya icrası 

Şirketimizce sunulan diğer ürünlerle ilgili çapraz satış̧ aktivitelerinin planlanması veya icrası 

Şirketimize ve Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlere bağlılık oluşturulması ve arttırılmasına yönelik faaliyetlerin planlanması veya icrası 

Çekiliş̧/yarışma aktivitelerinin planlanması veya icrası 

Pazarlamaya yönelik kampanya/çekiliş̧/reklam/etkinlik performanslarının ölçümü ve raporlanması faaliyetlerinin planlanması veya icrası 

6 Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması veya icrası 

Şirketimiz tarafından veya Şirketimiz nam ve hesabına sunulan ürün veya hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi 

Müşteri memnuniyeti veya tecrübesinin iyileştirilmesine yönelik aktivitelerin planlanması veya icrası 

Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen anket çalışmalarına ilişkin faaliyetlerin planlanması veya icrası 

Dijital veya diğer mecralarda toplanan talep/istek veya şikâyetlerinin değerlendirilmesi, takibi veya yönetimi 

Otel konaklama ve tesis kullanımına ilişkin rezervasyon başvurularının alınması, konaklama/kullanım işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması 

Odaların/müşteri alanlarının kontrol, düzen ve temizlik işlemlerinin gerçekleştirilmesi 

Kayıp veya emanet eşyalara ilişkin faaliyetlerin planlanması veya icrası 

Otelcilik hizmetlerine erişim veya kullanımda müşterinin kullanacağı kanallara uygun araçların veya bilgilerin müşteriye sağlanması süreçlerinin planlanması veya icrası 

Müşteri çıkış̧ işlemlerinin planlanması veya icrası 

Şirketimizin bağlılık/sadakat programlarına üyelik oluşturulması 

Şirketimizin bağlılık/sadakat programına ilişkin üyelik bilgisi değişikliği veya iptali işlemlerinin planlanması veya icrası 

Tanı, test, terapi, tedavi veya antrenman amacıyla Sporcu Sağlığı ve Performans Merkezi başvuru taleplerinin alınması, kayıt ve rezervasyon oluşturulması 

Sporcu Sağlığı ve Performans Merkezi hizmetlerinden ilgili kişilerin faydalandırılması 

Sporcu Sağlığı ve Performans Merkezi’ne üyelik kaydının oluşturulması, üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi veya iptal/dondurma taleplerinin yerine getirilmesi 

Otelcilik hizmetlerine ilişkin ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, kontrolü ve denetimi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 

Fatura tanzim, kontrol veya iptal işlemlerinin gerçekleştirilmesi 

Muhaberat işlemlerinin gerçekleştirilmesi 

Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması veya icrası 

Şirketimiz tarafından yürütülen ticari veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi 

Sponsorluk faaliyetlerinin planlanması veya icrası 

Sosyal sorumluluk veya sivil toplum aktivitelerinin planlanması veya icrası 

Şirketimizin ve otelcilik hizmetlerimizin tanıtımı amaçlı etkinlik/davet/fuar/toplantı organizasyonlarının planlanması veya icrası 

Potansiyel çalışan adayları bakımından Şirketimizin tanınırlığını sağlanmaya yönelik kariyer günleri, konferans veya diğer etkinliklerin planlanması veya icrası                                                                                                                                                                                                                                                                                  Otelcilik hizmetlerinin satış̧ veya pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması veya icrası 

İs/süreç/sistem tasarlama, geliştirme veya iyileştirmeye yönelik faaliyetlerin planlanması veya yürütülmesi 

Bilgi sistemlerine ilişkin yazılım oluşturma, yazılım testi ve bakım ile bilgi sistemleri desteğinin verilmesine ilişkin süreçlerin planlanması veya icrası 

Potansiyel iş ortağı/tedarikçi/alt yüklenici/acente seçimi 

için risk değerlendirme faaliyetlerinin veya fizibilite çalışmalarının planlanması veya icrası 

Şirketimizin iş ortakları/tedarikçileri/acenteleri ve söz konusu kurumların çalışanları ile hizmet teminine ilişkin iletişim faaliyetlerinin planlanması veya icrası 

7 Şirketimizle iş ilişkisi içerisindeki 3. kişi şahıs çalışanlarının iş/performans takibinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması veya icrası 

Bütçe veya mali tablo çalışmalarının/kontrollerinin yapılması 

Satın alma sürelerinin planlanması veya icrası 

Çalışanlarımıza ve 3. kişilere bilgiye erişim yetkisinin tanımlanması, kullandırımı veya denetimi 

Operasyon veya verimlilik süreçlerinin planlanması veya icrası, İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi Şirket içi/dışı raporlama faaliyetlerinin planlanması veya icrası 

Şirketimizin sahibi olduğu menkullerin/gayrimenkullerin satışı veya kiralanmasına ilişkin faaliyetlerin planlanması veya gerçekleştirilmesi 

EK 2 – Kişisel Veri Sahipleri 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ KATEGORİLERİ

Üçüncü Kişi 

AÇIKLAMA Müşteri 

Şirketimizle herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın Şirketimizin sunmuş̧ olduğu ürün ve hizmetlere başvuran veya söz konusu ürün ve hizmetleri kullanan veya kullanmış̧ olan gerçek kişiler (örn. otellerimizde konaklama yapan, konaklama yapmamakla birlikte otellerimizin SPA, masaj, spor salonu, havuz, plaj, golf sahalarından faydalanan veya üye olan, otellerimizin sadakat programlarına üye kişiler) 

Ziyaretçi 

Şirketimizin sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş̧ olan veya internet sitelerimizi/mobil uygulamalarımızı ziyaret eden gerçek kişiler Şirketimizin İş bu Politika kapsamındaki taraflarla arasındaki ticari işlem 

güvenliğini sağlamak veya bahsi geçen kişilerin haklarını korumak ve menfaat temin etmek üzere bu kişilerle ilişkili olan üçüncü taraf gerçek kişiler (örn. aile bireyleri ve yakınlar, sosyal sorumluluk projelerine konu kişiler, kamu mensupları, çalışan adayına referans olan kişiler, eski çalışanlarımız, sosyal medya kullanıcıları) veya bu Politika ve BERRY HOTELS Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamına girmeyen diğer gerçek kişiler                                                                                                                                                                                                                             

Çalışan Adayı 

Şirketimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş̧ ya da özgeçmiş̧ ve ilgili bilgilerini şirketimizin incelemesine açmış̧ olan gerçek kişiler (stajyer adayları dahil)

İş birliği İçerisinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri 

Şirketimizin her türlü İş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (acente, iş ortağı, tedarikçi, grup şirketleri,                                 basın mensupları, tanınmış̧ kişiler ve benzeri ve ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek kişiler Talep / Şikâyet Sahibi 

Şirketimize, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına veya dijital mecralara Şirketimiz veya Şirketimizin ürün veya hizmetleri hakkında görüş̧ / şikâyet / öneri ve bilgi talebinde bulunan gerçek kişiler 

Kampanya / Yarışma / Etkinlik Katılımcısı 

Şirketimiz tarafından dijital veya dijital olmayan ortamlarda düzenlenen kampanyalara, yarışmalara veya etkinliklere katılım sağlayan gerçek kişiler 

EK 3 – Kişisel Veri Kategorileri 

KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ

AÇIKLAMA 

Kimlik Bilgisi 

Kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veriler (örn. ad-soyad, T.C. kimlik numarası, 

 

uyruk bilgisi, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, işyeri bilgisi, sicil no., vergi numarası, unvan, biyografi vb. bilgiler ile ehliyet, mesleki kimlik, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler) 

İletişim Bilgisi 

kişinin iletişim adresine ilişkin bilgiler (örn. telefon numarası, adres, e-posta, faks numarası) 

Lokasyon Verisi 

Acil durum süreçlerine yönelik bulunduğu yerin konumunu tespit eden bilgiler 

Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi 

Şirketimiz operasyonları çerçevesinde ve sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili veya Şirket’in ve veri sahibinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla kişisel veri sahibinin aile bireyleri ve yakınları hakkındaki bilgiler 

Müşteri Bilgisi 

Şirketimizin ticari faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi esnasında müşteriye ilişkin elde edilen veriler 

Müşteri İşlem Bilgisi 

Müşterilerimizin ürün ve hizmetlerimizin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterilerimizin ürün ve hizmetlerimizin kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler 

Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi 

Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış̧ sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler (örn. güvenlik noktasında alınan kayıtlar) 

İşlem Güvenliği Bilgisi 

Faaliyetlerimizin yürütülmesi sırasında teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlanmamız için işlenen kişisel verileriniz (örn. log kayıtları, IP bilgisi, kimlik doğrulama bilgileri) 

Finansal Bilgi 

Şirketimizin kişisel veri sahibi ile kurmuş̧ olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler (örn. banka hesap numarası, IBAN numarası, gelir bilgisi, borç/alacak bilgisi gibi veriler) 

Çalışan Adayı Bilgisi 

Şirketimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş̧ çalışan ve/veya stajyer adaylarına ilişkin özgeçmiş bilgileri 

Özel Nitelikli Kişisel Veri 

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler 

Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi 

Şirketimize yöneltilmiş̧ olan her türlü talep, görüş veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler 

Görsel İşitsel Veri 

Fotoğraf, kamera ve ses kayıtları 

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi 

Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve Şirketimizin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler 

Araç Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, veri sahibi ile 

ilişkilendirilen araçlara ilişkin bilgiler 

Pazarlama Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, ürün ve hizmetlerimizin kişisel veri sahibinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmeler 

Seyahat Bilgisi 

Şirketimizin müşterilerine veya iş birliği içinde olduğu 3. kişi kuruluşların çalışanlarına ilişkin seyehat bilgileri (örn. transfer saati, transfer aracı) 

Risk Yönetimi Bilgisi 

Şirketimiz politikaları ve mevzuatsal yükümlülükler gereği risklerini minimize edebilmek adına işlenen kişisel veriler 

EK 4 – Şirketimiz Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları 

Şirketimiz Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak müşterilerin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilir: 

 1. (i)  İş Ortakları, 
 2. (ii)  Tedarikçiler, 
 3. (iii)  Hissedarlar, 
 4. (iv)  Kanunen Yetkili Özel Hukuk Kişileri, 
 5. (v)  Kanunen Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları. 

Aktarımda bulunulan yukarıda belirtilen kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmektedir. 

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler 

Tanımı 

Veri Aktarım Amacı 

 

İş Ortağı 

şirketimizin iş ortaklığı kurduğu veri sorumlusu 

Taraflar Ödemelerin yapılması amacıyla iş ortağı bankalar, Acenteler 

İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak 

Tedarikçi 

Şirketimizin ticari faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında şirketimizin veri işleme amaçları ve talimatları doğrultusunda Şirketimize hizmet sunan taraflar 

Şirketimizin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirketimizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak

Hissedarlarımız 

İlgili mevzuat hükümlerine göre şirketimizin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin ve denetim faaliyetlerinin tasarlanması konusunda yetkili olan BERRY HOTELS,

Şirketimizin ticari faaliyetlerine ilişkin kurumsal iletişim, stratejik planlama, insan kaynakları, ticari ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak 

Kanunen Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları 

İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirketimizden bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak

Kanunen Yetkili Özel Hukuk Kişileri 

İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kanunen belirlenmiş̧ belirli şartlara uygun olarak kurulmuş̧ ve yine kanunun belirlediği çerçevede faaliyetlerini devam ettiren kurum veya kuruluşlar (örn. bağımsız denetçiler) 

İlgili özel kurum ve kuruluşların yürütmekte olduğu faaliyetler kapsamında giren konular ile ilgili sınırlı olarak 

İnsan Kaynakları Bakımından Referans Paylaşımı Yapılan Kurumlar 

İşten ayrılan çalışanlarımızın onayına istinaden referans verilen potansiyel iş verenler veya iş sağlığı ve güvenliği kapsamında bilgi paylaşımı yapılan yeni iş verenler 

Referans ve mevzuat kapsamında gerekli dokümanların paylaşılması amacıyla sınırlı olarak 

** İş bu politikanın hazırlanmış̧ olduğu Türkçe dilindeki hali ile herhangi bir çeviri hali arasında bir uyuşmazlık çıktığı hallerde, Türkçe metin dikkate alınmalıdır. 

** İş bu politika BERRY HOTELS’in yazılı izni olmaksızın çoğaltılıp dağıtılamaz.